ČeskyEnglish

Museum vivum

Museum vivum – časopis českých muzeí v přírodě

 

Museum vivum XII, 2017 – téma ročníku

 

VĚROHODNOST A PRAVDIVOST PREZENTACE LIDOVÉ KULTURY

 

Kvalitativní hodnocení muzeí v přírodě se odvíjí zejména od preciznosti odborných koncepcí a jejich realizace v samotné expozici. Nelze popřít, že muzejní zhmotňování teorií je pouze jakousi formou hry, divadla, které nikdy nebude odpovídat reálné historické skutečnosti. V ideálním případě se jí může alespoň blížit, jak potvrzují milá slova návštěvníků v mnohých muzeích: „To je jako u babičky! To si ještě pamatuju.“ Muzea v přírodě by se tak měla snažit na odborných základech stavět tuto rekonstrukci minulosti a to ve všech aspektech, počínaje každodenním životem s prací i svátečními dny, přes vzhled domu a dvora, vybavení interiéru až po celkovou podobu vesnice a krajiny. Další, ale zcela samostatnou komplexní problematikou je forma prezentace historické skutečnosti v muzeu v přírodě.

 

Připravované vydání sborníku nabízí prostor k vyjádření zkušeností muzeí v přírodě a dalších institucí k problematice snahy o pravdivou a věrohodnou prezentaci mnohých oborů:

 

-       stavební technologie

 

-       interiérové a exteriérové expozice

 

-       sídelní a kulturní krajina

 

-       agrikultura

 

-       rukodělná výroba

 

-       duchovní kultura

 

-       všední život

 

-       folklor

 

Obecná struktura a ideová náplň

 

Museum vivum (dále MV) je vědeckým sborníkem určeným odborné veřejnosti ve sféře muzeí v přírodě a institucí obdobného charakteru. Vychází v tištěné podobě, periodicky jedenkrát ročně. Národní agenturou ISBN ČR mu je přidělováno číslo v systému mezinárodního standardního číslování knih ISBN. Výběr příspěvků podléhá schválení redakční radou jmenovanou ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jednotlivé příspěvky procházejí jazykovou korekturou, v případě studií jsou recenzovány a doplněny o cizojazyčné resumé. První ročník obnoveného sborníku byl vydán Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s označením I. v roce 2005. V roce 2016 zahajuje sborník druhé desetiletí činnosti.

 

Museum vivum navazuje na předchozí neperiodické sborníky z konferencí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – čtyři ročníky sborníku Agricultura carpatica (z let 1973, 1981, 1985, 1987) a tři ročníky sborníku Museum vivum (z let 1985, 1987, 1988).

 

Museum vivum uveřejňuje v interdisciplinární rovině původní teoretické, materiálové a metodické práce, studie a zprávy ze společenskovědných oborů (etnologie, historie, muzeologie, archivnictví, archeologie, dějiny umění aj.), přírodovědných oborů (agrární kultura, biologie, krajinářství aj.), muzejní práce (výzkum, dokumentace, sbírkotvorná činnost, péče o sbírky – konzervování a restaurování, prezentace, interpretace, psychologie; stavební činnost, provozní záležitosti, průvodcovská činnost, propagace, marketing aj.) primárně ze sféry muzeí v přírodě a institucí obdobného charakteru.

 

 

Obsahuje odborné příspěvky prezentující aktivity:

 

I. Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (Metodické centrum pro muzea v přírodě)

 

II. Muzeí v přírodě v ČR a zahraničí (Český svaz muzeí v přírodě – ČSMP, Únia slovenských múzeí v prírode, AEOM)

 

III. Zemědělských muzeí (Mezinárodní organizace zemědělských muzeí AIMA aj.)

 

ve struktuře:

 

1) Studie a materiály

 

2) Musealia

 

3) Osobnosti

 

4) Zprávy z činnosti muzeí, konferencí, výstav, exkurzí

 

5) Recenze publikací a výstav

 

Umožňuje vydávat obsáhlé monografické práce, příspěvky ze seminářů a konferencí aj., týkající se problematiky muzeí v přírodě jako doplněk jednotlivých ročníků Musea viva s označením Suplementum.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Radek Bryol, bryol@vmp.cz, tel.: 571 757 112

  

Odpovědný redaktor: Ing. Jindřich Ondruš

 

Výkonný redaktor: Mgr. Radek Bryol, Mgr. Petr Liďák, Mgr. Jana Tichá

 

Redakční rada: Mgr. Eva Románková (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), Mgr. Jiřina Veselská (Frýdek-Místek), PhDr. Jiří Langer, CSc. (Rožnov pod Radhoštěm), PhDr. Sylva Dvořáčková (Muzeum Novojičínska, Nový Jičín), PhDr. Martin Novotný, Ph.D. (Národní ústav lidové kultury, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice), PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU Brno), PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno), PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie), PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha), Ing. Martin Čerňanský, Ph.D. (Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Praha), PhDr. Ilona Vojancová (Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko), Mgr. Katarína Očková (Múzeum slovenskej dediny, Slovenské národné múzeum v Martine), dr. Grzegorz Studnicki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)

 

Úprava a zaslání příspěvků


PDF předchozích čísel